Specs for Tiffin Phaeton

2024 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2024 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 4

2023 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2023 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 5

2022 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2022 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 7

2021 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2021 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2020 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2020 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2019 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2019 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2018 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2018 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 7

2017 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2017 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 5

2016 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2016 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2015 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2015 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 5

2014 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2014 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2013 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2013 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 7

2012 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2012 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 9

2011 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2011 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 8

2010 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2010 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 4

2009 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2009 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 6

2008 Tiffin Phaeton RVs

Find Specs for 2008 Tiffin Phaeton Class A RVs

Number of Floorplans: 5

Tiffin RVs for Sale Near You