Specs for 2017 K-Z - Venom
Floorplan: 3411TK
(Toy Hauler)