2014 Keystone Sprinter 299RETOptimum RV - Bushnell