2019 Gulf Stream Vintage Cruiser 17SCDAshley's Boat & RV