2019 Gulf Stream Vintage Cruiser 19BFDAshley's Boat & RV