2019 Starcraft Autumn Ridge Outfitter 27RLI Rear Sofa Double SlideoutWhite Horse RV Center (Williamstown)