2019 Airstream International Serenity 25RBLazydays RV of Tucson