Specs for 2016 Class A Newmar - Bay Star


Class A RVs

View Specs Available for
3004 RVs

Find Specs for 3004 RVs

Length:
30.92

MSRP:
$129,108

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
3124 RVs

Find Specs for 3124 RVs

Length:
31.92

MSRP:
$128,030

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3227 RVs

Find Specs for 3227 RVs

Length:
32.92

MSRP:
$134,386

Slides: 3

Sleeps: 4

View Specs Available for
3401 RVs

Find Specs for 3401 RVs

Length:
34.92

MSRP:
$136,570

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3402 RVs

Find Specs for 3402 RVs

Length:
34.92

MSRP:
$133,560

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
3403 RVs

Find Specs for 3403 RVs

Length:
34.92

MSRP:
$135,380

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
3404 RVs

Find Specs for 3404 RVs

Length:
34.92

MSRP:
$134,512

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
3518 RVs

Find Specs for 3518 RVs

Length:
35.92

MSRP:
$136,066

Slides: 3

Sleeps: 8