Specs for 2014 Class A Newmar - Bay Star


Class A RVs

View Specs Available for
2702 RVs

Find Specs for 2702 RVs

Length:
27.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
2903 RVs

Find Specs for 2903 RVs

Length:
29.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
2903 RVs

Find Specs for 2903 RVs

Length:
29.83

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3103 RVs

Find Specs for 3103 RVs

Length:
30.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3124 RVs

Find Specs for 3124 RVs

Length:
31.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3215 RVs

Find Specs for 3215 RVs

Length:
32.92

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 6

View Specs Available for
3220 RVs

Find Specs for 3220 RVs

Length:
32.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6

View Specs Available for
3306 RVs

Find Specs for 3306 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 8

View Specs Available for
3308 RVs

Find Specs for 3308 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 3

Sleeps: 8

View Specs Available for
3309 RVs

Find Specs for 3309 RVs

Length:
33.92

MSRP:
TBA

Slides: 2

Sleeps: 6