Specs for 2017 Keystone - Impact
Floorplan: 27V
(Toy Hauler)