Specs for 2016 Keystone - Impact
Floorplan: 27V
(Toy Hauler)